Author Archives: azi

دکوراسیون داخلی

 بافت و فرم مهمترین نقش را در آذین و دکوراسیون بر عهده دارند آنها زیبایی و عملکرد را به برنامه خود مـی افزاینـد . انتخـاب بافـت و فـرم از سـبک معمـاری و محدودیتهای محیطی و همچنین اولویتهای شخصی متاثر خواهد شد.بدون شک گزینه های امکان پذیر زیادی وجود دارد که وظیفه تعیین فرم را دارنـد […]